TSU

คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มอบทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

   6 ม.ค. 65  /   66
คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มอบทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้แก่
1. นางสาวราวัลย์ สอนนุ้ย นิสิตชั้นปีที่ 1
2. นางสาวปรางพิมล แสนทวี นิสิตชั้นปีที่ 2
3. นายชินวัตร หอยบางนิสิตชั้นปีที่ 3
4. นายกฤษเนศ ดำรงกุลรัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 4
    ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนหนังสือจากสำนักพิมพ์วิญญูชนเมื่อวันที่ 17ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา


ขอบคุณข่าว/ภาพ : อาจารย์ศิริชัย  กุมารจันทร์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง