TSU

บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 160 คน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มกระตุ้น เข็ม 3 Pfizer & Astrazeneca ณ รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน

   28 ม.ค. 65  /   59
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 160 คน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มกระตุ้น เข็ม 3 Pfizer & Astrazeneca ณ รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน
วันนี้(27 มกราคม 2565) บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 160 คน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มกระตุ้น เข็ม 3 Pfizer & Astrazeneca ณ รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
โดย อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง ได้บริจาคน้ำดื่ม ให้แก่ รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน เพื่อไว้บริการสำหรับผู้มารับการฉีดวัคซีน อีกด้วย
     มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอขอบคุณ รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นหน่วยฉีดวัคซีนให้กับบุคลากร รวมถึงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม โรงพยาบาลป่าพะยอม คณาจารย์และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ให้บริการ ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มกระตุ้น เข็ม 3 ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในครั้งนี้