TSU

Academic Service Idea Hacks 2023 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย ยกระดับการบริการวิชาการเพื่อสร้างคุณค่าสู่สังคม

   11 ส.ค. 65  /   74
Academic Service Idea Hacks 2023 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย ยกระดับการบริการวิชาการเพื่อสร้างคุณค่าสู่สังคม
 

วันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับการบริการวิชาการเพื่อสร้างคุณค่าสู่สังคม” Academic Service Idea Hacks 2023 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา Project Idea ที่สอดคล้องกับแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเพื่อดำเนินการรวบรวมข้อเสนอโครงการจากคณะ/หน่วยงานจัดทำเป็น Project Bank สำหรับใช้เสนอของบประมาณจากแหล่งทุนบริการวิชาการจากภายนอก สนับสนุนการขับเคลื่อน KPI ของ มหาวิทยาลัยด้านการบริการ

 

ซึ่งกิจกรรมวิชาการประกอบด้วย
-บรรยายพิเศษ “พันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการสร้างคุณค่าสู่สังคม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
-นำเสนอ (ร่าง) แผนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2567-2571  โดย อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
-การจัดทำ “Academic Service Idea Hacks ด้านการบริการวิชาการสร้างคุณค่าสู่สังคม” โดย ดร.สุนันท์ ขามิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
-จัดการแข่งขัน Pitching Academic Service Idea Hacks 2023 ด้านการบริการวิชาการสร้างคุณค่าสู่สังคมของแต่ละคณะ/หน่วยงาน พร้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 3 ทุน สุดยอดไอเดีย ได้แก่
1. วัตถุมงคลจากเศษประทัดวัดเจดีย์ไอ้ไข่ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และสถาบันทักษิณคดีศึกษา
2. การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาวะวัยเด็ก จากคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
3. การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์กุ้งหวานเกาะใหญ่ จากคณะนิติศาสตร์
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง