TSU

ม.ทักษิณ จัดการเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต ประจําปีการศึกษา 2565 นิสิตกิจกรรมแห่เสนอตัวรับเลือกตั้ง

   4 ต.ค. 65  /   43
ม.ทักษิณ จัดการเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต ประจําปีการศึกษา 2565 นิสิตกิจกรรมแห่เสนอตัวรับเลือกตั้ง
 

  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ภารกิจกิจการนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการการเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต ประจําปีการศึกษา2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยกำหนดให้มีกิจกรรมปราศรัยในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 18.30 น. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการปราศรัยการเลือกตั้ง และในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 22.00 น. จะมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้นำองค์กรนิสิต และกลุ่มองค์กรนิสิตที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งฯ ในวันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

- สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ ณ ชั้น 1 อาคาร 18 ปีกซ้าย)

- สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ณ โถงทางเดินชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู

- สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ณ ใต้อาคารเรียนรวม 15

- สโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ อาคารเรียนอเนกประสงค์ 17

- สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ใต้อาคารคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

- สโมสรนิสิตวิทยาการจัดการเพื่อการพัฒนา ณ ชั้น 1 อาคาร 18 ปีกขวา)

- คณะกรรมการบริหารและกลั่นกรองกิจกรรมนิสิต ภาคสมทบ ณ ใต้อาคารเรียนรวม 15

- กองอํานวยการ ณ หอประชุมปาริชาต