TSU

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือ ม.ราชภัฎสงขลา พัฒนาคุณภาพการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา

   1 ธ.ค. 66  /   44
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือ ม.ราชภัฎสงขลา พัฒนาคุณภาพการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา
 

 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยอาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางสาวชนาธิป  แก้วทอง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานและให้ข้อมูลการทำงานของงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ แก่นักศึกษา จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างโอกาสและทางเลือกโลกแห่งการทำงานของนักศึกษา” หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

 

   กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักวิเทศสัมพันธ์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 105 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดมุมมองให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ได้เล็งเห็นเส้นทาง โอกาสและทางเลือกอาชีพต่าง ๆ เตรียมความพร้อมการเลือกเส้นทางอาชีพและการทำงานในอนาคตที่หลากหลายทั้งในส่วนของสถานประกอบการภาครัฐและภาคเอกชน