TSU

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

   13 มี.ค. 66  /   77

มหาวิทยาลัยทักษิณมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนด้อยโอกาสหวังสร้างความรู้สู่ชุมชน