TSU

มหาวิทยาลัยทักษิณ สร้างความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่แถบยุโรป

   8 พ.ย. 65  /   58
มหาวิทยาลัยทักษิณ สร้างความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่แถบยุโรป
 

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2565) คณะจากมหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ผู้รักษาการแทนอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้มีโอกาสเข้าพบ ดร.พรเทพ ศรีธนาธร อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) และคุณมนัสนันท์ โชติจิราภิรมย์ เลขานุการเอก (ฝ่ายเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย รวมถึงทิศทางการต่อยอดงานวิจัยในพื้นที่แถบยุโรปเพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัยและยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลภายใต้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของผู้บริหารชุดใหม่ที่มีนโยบายที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้นักวิชาการผลิตผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมระดับนานาชาติอย่างมีคุณภาพ

     ทั้งนี้ ท่านอัครราชทูตได้ให้ความสนใจกับโครงการวิจัยและนวัตกรรมปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำของจังหวัดพัทลุง โดยความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถทำให้เห็นภาพที่เชื่อมโยงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดยุโรปได้อีกด้วย นอกจากนี้ท่านอัครราชทูตยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายงานวิจัยด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร แนวทางการสร้างความยั่งยืนในอุปทานอาหาร และนโยบาย European Green Deal ในการลดภาวะโลกร้อนซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิจัยต่อไป