TSU
TSU Sustainable Development Goals (SDGS)
Decent Work and Economic Growth

8 Decent Work and Economic Growth

เป้าหมาย 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน