TSU

สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือเครือข่ายจัดแสดงผลงานนวัตกรรม ต้อนรับการลงพื้นที่ดูงานของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

   21 ส.ค. 65  /   54
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือเครือข่ายจัดแสดงผลงานนวัตกรรม ต้อนรับการลงพื้นที่ดูงานของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
 วันที่ 20 สิงหาคม 2565 สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ นำโดย รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานนวัตกรรมของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติในเชิงพื้นที่ผ่านเครือข่ายในระดับภูมิภาคของสํานักงานฯ (ภาคใต้) โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับและเปิดงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อํานวยการสํานักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมบุคลากร ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ตลาดนัดต้นไม้ชายคลอง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานในภาพรวม เพื่อให้เชื่อมโยงกับการพัฒนานวัตกรรมในบริบทเชิงพื้นที่เพื่อปรับใช้ในการพัฒนานวัตกรรมภูมิภาคและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ ของเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ อาทิ ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 
     ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมในบริบทของพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดพัทลุง” หัวข้อ “มหาวิทยาลัยทักษิณกับนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ภาพอนาคตของการเปลี่ยนแปลง และความร่วมมือของภาคีเครือข่าย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ นางสุภรัตน์ ยุตาคม ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง นายกิตติพิชญ์ กลับคุณ ประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง ตัวแทนเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่ และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 1 นายกฤตย พวงสุวรรณ ผู้ประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์และสร้าง รูปแบบการกระจายพันธุ์ไม้ของตลาดนัดต้นไม้ชายคลองเพื่อเป็นศูนย์กลางพันธุ์ไม้ป่าภาคใต้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อํานวยการสํานักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ข้อมูลในการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมครั้งนี้ ว่า การจัดงานวันนี้ เป็นการจัดแสดงผลการดําเนินงานของการพัฒนานวัตกรรมในบริบทของพื้นที่ภาคใต้ ที่เชื่อมโยงกับการดําเนินงาน โดยสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยทักษิณ หน่วยงาน ของจังหวัดพัทลุง ผู้ประกอบการหรือชุมชนในพื้นที่ ซึ่งผลงานที่นำมาจัดแสดงเป็นหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจําพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จํานวน 8 ราย ผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการ “นิลมังกร” จํานวน 5 บริษัท ได้แก่บริษัท พอส วัน จํากัด ห้างหุ้นส่วนจํากัด เคยนิคะ บริษัท จีฟินน์ รับเบอร์เทค จํากัด บริษัท บวรเวชสมุนไพรไทย จํากัด บริษัท แฮส ออเดอร์ จํากัด รวมทั้งโครงการพัฒนาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ (Social Foresight) ของจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูล การพัฒนาพื้นที่ทดลองการใช้นวัตกรรมเกษตร “เขา ป่า นา เล” โมเดล ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง" และ สํานักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน จํานวน 5 ราย เพื่อเชื่อมโยงสู่การพัฒนานวัตกรรมของบริบทเชิงพื้นที่ต่อการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต