TSU

ผงชงดื่มเพื่อสุขภาพจากสารสกัดข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ร่วมจัดแสดงในงาน TRIUP FAIR 2022 & มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

   6 เม.ย. 65  /   56
ผงชงดื่มเพื่อสุขภาพจากสารสกัดข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ร่วมจัดแสดงในงาน TRIUP FAIR 2022 & มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา ดร.พรวิชัย เต็มบุตร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะ หัวหน้าโครงการ “การผลิตเครื่องดื่มฟังก์ชันนอลชนิดผงสำเร็จรูปจากสารสกัดข้าวกล้องสังข์หยดอินทรีย์สำหรับผู้สูงวัยและวัยทำงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ได้นำเสนอผลงานต่อ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรมวุฒิสภา และผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในงาน TRIUP FAIR 2022 “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้นำผลงานวิจัยผลงานเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความโดดเด่น และพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การนำไปใช้ประโยชน์เข้าร่วมจัดแสดงในงาน เพื่อส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2565 ณ ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์
สำหรับ“การผลิตเครื่องดื่มฟังก์ชันนอลชนิดผงสำเร็จรูปจากสารสกัดข้าวกล้องสังข์หยดอินทรีย์สำหรับผู้สูงวัยและวัยทำงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ดร.พรวิชัย เต็มบุตร กล่าวว่า ทีมนักวิจัยได้ นำองค์ความรู้ และนวัตกรรม สู่กระบวนการผลิตที่ผ่านมาตรฐานอินทรีย์และ GI เป็นการเพิ่มมูลค่าจากข้าวกล้องสังข์หยดพัทลุงหักท่อนที่มีจำนวนมากจากการผ่านกระบวนการสีข้าวที่มีมูลค่าต่ำ โดยการนำมาสู่กระบวน การผลิตเครื่องดื่มฟังก์ชันนอลชนิดผงสำเร็จรูปจากสารสกัดข้าวกล้องสังข์หยดอินทรีย์สำหรับผู้สูงวัยและวัยทำงาน ช่วยแก้ปัญหาไม่มีผู้รับซื้อข้าวตกเกรด และเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวสังข์หยดอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
     ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัยนี้ ใช้นวัตกรรมการสกัดสารสำคัญจากข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ที่สกัดเฉพาะสารที่มีประโยชน์มาใช้โดยนำแป้งของข้าวสังข์หยดออกไป แล้วนำสารสกัดที่ได้มาใช้เป็นสารสำคัญในการเตรียมผลิตภัณฑ์ 2 สูตร คือ “สูตรเสริมถั่ว5 สี” มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย มีสารต้านอนุมูลอิสระ และโปรตีนสูงเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อหัวใจ และ “สูตรเสริมโพรไบโอติก” ที่มีส่วนช่วยในการขับถ่ายที่ปลอดภัยเหมาะกับกลุ่มผู้สูงอายุและวัยทำงาน และยังมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นการร้อยเรียงเรื่องราวความเป็นจังหวัดพัทลุงเข้ามาเพื่อเพิ่มความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์อีกด้วย
     นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า ด้วยองค์ประกอบทางเคมีของข้าวสังข์หยดพัทลุง ที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมากเมื่อเทียบกับข้าวทั่วไป อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีกลไกที่ช่วยป้องกันและยับยั้งการเกิดโรคจากความเสื่อมของเซลล์ ช่วยชะลอความชราและลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่าง ๆ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชัน นี้ จะช่วยก่อให้เกิดการ “ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสังข์หยดอินทรีย์พัทลุงในชุมชนให้ดีขึ้น” นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และความไม่เสมอภาคของสังคมไทย ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ให้เกษตรกรไทยมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน โดยภายหลังโครงการเสร็จสิ้นลงจะมีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ อย. กองอาหารเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ทดลองตลาดของบริษัท เอส.ที.วีเทรดดิ้ง เอเยนซี่ จำกัด ภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อตกลง เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป