TSU

เยาวชนพลังร่วมและแนวร่วมจัดการน้ำ

   5 ก.ค. 65  /   72
เยาวชนพลังร่วมและแนวร่วมจัดการน้ำ
 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรม “เยาวชนพลังร่วมและแนวร่วมจัดการน้ำ” เนื่องในวันน้ำโลก ประจำปี 2566 ตามประเด็นรณรงค์ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดในปี พ.ศ.2566 ได้แก่ “Accelerating Change : Be the change you want to see in the world.”

โดยประเทศไทยมุ่งพัฒนาน้ำดื่มน้ำใช้ที่ได้มาตรฐานสำหรับประชาชน ควบคู่กับการส่งเสริมความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัดของทุกภาคส่วน ซึ่ง สทนช. ให้ความสำคัญกับพลังสร้างสรรค์ของเยาวชน จึงกำหนดให้มีกิจกรรม “เยาวชนพลังร่วมและแนวร่วมจัดการน้ำ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับ ดร.วรวรรณ นาคบรรพต รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร สทนช. กล่าวรายงาน และแนะนำกิจกรรม นายเกริกเกียรติ กุมารสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 4 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

กิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงเช้า กิจกรรมหารือร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน เพื่อเป็นต้นแบบสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพร้อมขับเคลื่อน และขยายผลสู่ชุมชน ณ ห้อง MF1301 อาคารเรียนรวม 1 ส่วนช่วงบ่าย กิจกรรม “เยาวชนพลังร่วมและแนวร่วมจัดการน้ำ” โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ บุคลากร นิสิต และนักเรียน ณ ห้องเรียน MF 1200 อาคารเรียนรวม 1