TSU
TSU Sustainable Development Goals (SDGS)
Clean Water and Sanitation

6 Clean Water and Sanitation

เป้าหมาย 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน