TSU

สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน จัดกิจกรรม &รู้จักกับ ICEI@TSU ในทุกมิติ ภายใต้งาน สร้างความตระหนักสำนักความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม & SP Connect ICEI TSU

   31 มี.ค. 65  /   51
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน จัดกิจกรรม &รู้จักกับ ICEI@TSU ในทุกมิติ ภายใต้งาน สร้างความตระหนักสำนักความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม & SP Connect ICEI TSU
เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 65 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน จัดกิจกรรม "รู้จักกับ ICEI@TSU ในทุกมิติ ภายใต้งาน สร้างความตระหนักสำนักความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม & SP Connect ICEI TSU
     เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมองเห็นโอกาสเตรียมความพร้อม และการสร้างความสัมพันธ์ เพื่อจับมือกับสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน เข้าสู่โลกแห่งธุรกิจเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานในพิธี กล่าวเปิดกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ "โอกาสในวิกฤตกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ" จากผู้ร่วมเสวนามากประสบการณ์