TSU

ม.ทักษิณ ต้อนรับ สป.อว. ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

   6 ก.ย. 65  /   55
ม.ทักษิณ ต้อนรับ สป.อว. ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
 

วันที่ 5 กันยายน 2566 นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG พื้นที่ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ

 

     โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับในการลงพื้นที่ตรวจการครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ณ ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา  และตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง