TSU

คัดสรรสุดยอดงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ สร้างโมเดลต่อยอดสังคม พร้อมขับเคลื่อนเชิงพานิชย์

   26 ม.ค. 67  /   85
คัดสรรสุดยอดงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ สร้างโมเดลต่อยอดสังคม พร้อมขับเคลื่อนเชิงพานิชย์
 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ณ ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 2 (SC2) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมเปิด ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ SciDI Innovation Showcase Center เป็นสถานที่รวบรวมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรมที่โดดเด่น ที่ผ่านการคิดค้นจากนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

 

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมเปิด”ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ SciDI Innovation Showcase Center” โดยมี รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมเปิดศูนย์ดังกล่าว  โดยศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เป็นสถานที่รวบรวมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรมที่โดดเด่น ที่ผ่านการคิดค้นจากนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล โดยคณะได้ขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ”มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ” และสอดรับกับการที่มหาวิทยาลัยทักษิณจัดตั้ง นิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุนของมหาวิทยาลัยทักษิณ " ทีเอสยู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด " โดยนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในฐานการผลิตและบริการด้านต่างๆที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัยและสร้างกลไกการบริหารที่มีความคล่องตัวในการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์

ในงานเดียวกันนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ” นำเสวนาโดย รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล  พร้อมการนี้ยังได้มีการเสวนาโดยมีตัวแทนจากศูนย์วิจัยต่าง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ในหัวข้อ “การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์สู่การใช้ประโยชน์ Driving Science Research and Innovation for Utilization” นำเสวนาโดย อ.ดร.นิลุบล นวลจันทร์คง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้แบบบูรณาการและธุรกิจนวัตกรรม รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม อ.ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์ อ.ดร.ภูมิน นุตรทัต ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย รศ.ดร.พนิตา ก้งซุ่น ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเคมีวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม และ อ.ดร.ณภัทร แก้วภิบาล ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล และปิดท้ายการเสวนาด้วยการแนะนำอีก 1 กลไกสำคัญจะคอยขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยทักษิณและคณะ นั่นคือ “โครงการเงินทุนหมุนเวียน คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล “  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรม การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ และเป็นฐานสำหรับการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศของคณะฯ ที่ดำเนินการครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการความรู้แก่ชุมชน สังคม และธุรกิจนวัตกรรม