TSU

ม.ทักษิณ เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมพลเมืองอาเซียนระหว่างประเทศไทย - ประเทศเกาหลีใต้

   20 ม.ค. 67  /   88
ม.ทักษิณ เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมพลเมืองอาเซียนระหว่างประเทศไทย - ประเทศเกาหลีใต้
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ครั้งที่ 7 วันที่ 15-20 มกราคม 2567 เพื่อเปิดพื้นที่ให้นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ระหว่างพลเมืองอาเซียนกับ นักศึกษาจาก MYONGJI University Korea ประเทศเกาหลีใต้  ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมระหว่าง 2 ประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจอันดี พร้อมทั้งเปิดพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนด้านศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างนิสิตและบุคลากรของประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์พูลเกียรติ มงคลสวัสดิ์  พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมให้การต้อนรับและขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม สำหรับกิจกรรมค่ายฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2567 ประกอบด้วย

 

กิจกรรมวันที่ 16 มกราคม 2567  นักศึกษาจาก MYONGJI University Korea ร่วมศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กับนายเอกราช จงสุข นายวิลดาน มูนะ  นายฮาดี ฤทธิ์โต นิสิต กศ.บ.ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ แหล่งเรียนรู้ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ  

กิจกรรมวันที่ 17 มกราคม 2567 นักศึกษาจาก MYONGJI University Korea ร่วมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย "การรำไทย"สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ โภชนาธาร คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  และร่วมถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะการแสดงกับนิสิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ  

กิจกรรมวันที่ 18 มกราคม 2567 นักศึกษาจาก MYONGJI University Korea  ร่วมกับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน รร.วรนารีเฉลิม ณ ห้องประชุมมหาหงส์ และห้องแหล่งการเรียนรู้  ชั้น 5 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และอาจารย์ ดร.วรลักษณ์ ชูกำเนิด จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาจาก  MYONGJI University Korea โดยมีนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมมหาหงส์  ชั้น 5 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

กิจกรรมวันที่ 19 มกราคม 2567 นักศึกษาจาก MYONGJI University Korea  ร่วมกับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนิสิต ในรายวิชาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน โดยอาจารย์ ดร.จิตติกานต์ หลักอาริยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ห้อง18705 อาคาร 50 ปี  มหาวิทยาลัยทักษิณ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวีร์ แก้วมณี ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ให้ความรู้และอำนวยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาจาก MYONGJI University Korea โดยมีนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่1 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้  ณ ห้องแหล่งการเรียนรู้  ชั้น 5 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ข้อมูล/ภาพ :
คณะศึกษาศาสตร์ (เพจ: https://www.facebook.com/Education.Thaksin)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เพจ: https://www.facebook.com/FineAndAppliedArtsTSU)
เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ