TSU
TSU Sustainable Development Goals (SDGS)
Sustainable Cities and Communities

11 Sustainable Cities and Communities

เป้าหมาย 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน