TSU

คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมยกระดับเกษตรกร จัดอบรมการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานน้ำผึ้งชันโรง

   11 ก.ค. 66  /   99
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรม“การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานน้ำผึ้งชันโรง” ภายใต้โครงการวิจัย “การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากชันโรงและ การจัดทํามาตรฐานสินค้าจากผึงชันโรงโดยใช้เกณฑ์ด้านจุลชีววิทยาและสารพิษตกค้าง” วันศุกรที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

โดยมี รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดพัทลุง ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และมีเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้กว่า 100 คน

สำหรับการอบรม “การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานน้ำผึ้งชันโรง” อยู่ภายใต้โครงการวิจัย “การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชันโรงและ การจัดทํามาตรฐานสินค้าจากน้ำผึ้งชันโรงโดยใช้เกณฑ์ด้านจุลชีววิทยาและสารพิษตกค้าง” โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และภายใต้ความร่วมมือกับสถาบัน หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นต้น

โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของนักวิจัยจาก 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดย อ.ดร.จักราวุธ ไม้ทิพย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งคณะผู้วิจัยมีความมุ่งมั่นในการทำวิจัยและมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านจุลชีววิทยา สารปนเปื้อนและสารพิษตกค้างในน้ำผึ้งชันโรงสู่เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมยกระดับความปลอดภัยทางอาหารของน้ำผึ้งชันโรง และผลักดันให้มีการนำผลที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป