TSU

อุทยานวิทยาศาสตร์ ฯ ม.ทักษิณ จัดสัมมนาแนวทางสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาแก้ปัญหาอุตสาหกรรม

   31 ต.ค. 66  /   57
อุทยานวิทยาศาสตร์ ฯ ม.ทักษิณ จัดสัมมนาแนวทางสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาแก้ปัญหาอุตสาหกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม ม.ทักษิณ จัดสัมมนา "แนวทางสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)” ร่วมกับนักวิจัยและภาคเอกชน
 

     วันที่ 25 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมชี้แจงแนวทางและนโยบายการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และผ่านระบบออนไลน์ Cissco Webex  
     และได้รับเกียรติจาก คุณศิรัสก์  ศิริสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นวิทยากรบรรยาย “แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม และมีการเสวนา หัวข้อ “University Industry Linkage Success Case Sharing” โดยนักวิจัยและภาคเอกชน ประกอบด้วย  รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  สังขรักษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลทิศา  สุขเกษม  อาจารย์ ดร. วีระวุฒิ แนบเพชร โดยมีคุณเชาวลักษณ์ สมาคม แกรม ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ภาคเอกชน อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม  มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้ดำเนินรายการ และสรุปกิจกรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมซึ่งจัดแสดงภายในบริเวณงาน