TSU

ศรีนาคาโมเดล สานพลังสร้างเครือข่ายแก้จนตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

   9 ต.ค. 65  /   61
ศรีนาคาโมเดล สานพลังสร้างเครือข่ายแก้จนตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 

ระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม 2565 คณะทำงานภายใต้ชุดโครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง ปีที่ 2 โดย อาจารย์ ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศรีนาคาโมเดล” ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านอาหารใต้เบอร์หนึ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง และเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ได้จัดกิจกรรมซึ่งดำเนินงานโดย คณะทีมนักวิจัยโครงการ “โมเดลแก้จนสวัสดิการชุมชนเกื้อกูล : คนเมืองลุงไม่ทอดทิ้งกัน” โดยให้กลุ่มคนเป้าหมายในพื้นที่ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและสร้างกระบวนการเรียนด้านการทำผ้ามัดย้อมและผ้าพิมพ์ลายด้วยสีจากวัสดุธรรมชาติเพื่อเพิ่มทุนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยการทำงานแบบ Joint Venture ระดับจังหวัดและพื้นที่ทั้งสำนักงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ และเครือข่ายการท่องเที่ยว ทั้งนี้หลายภาคีเครือข่ายร่วมผนึกกำลังอย่างมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนที่เน้นการสร้างโอกาสคน สร้างกลุ่ม สร้างพลัง สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการลงมือพิมพ์ลายผ้าแบบทับซ้อนและการแต่งแต้มสีบนลายผ้า เพื่อให้ได้ผลงานผ้าพิมพ์ลายแบบใหม่ ๆ

     สำหรับโครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ได้รับการสนับสนุนการวิจัยโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับสนับสนุนงบประมาณสำหรับการขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นปีที่ 2