TSU
TSU Sustainable Development Goals (SDGS)
Affordable and Clean Energy

7 Affordable and Clean Energy

ป้าหมาย 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา