TSU
TSU Sustainable Development Goals (SDGS)
Life Below Water

14 Life Below Water

เป้าหมาย 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน